വിഭാഗം: O que fazer em Cabo Verde

ഡിസംബർ 19, 2019 0

എന്താണ് കേപ് വെർഡെ ൽ സാൽ Island ലെ ചെയ്യാൻ

കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

കേപ് വെർഡെ ൽ സാൽ ഐലൻഡിലെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുക, ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് തുര്മുംദിഅല് ൽ ആഫ്രിക്ക, ഞങ്ങൾ പോയി…

ഡിസംബർ 16, 2019 10

കട്ടമരയാത്ര ടൂർ സാൽ, കേപ് വെർഡെ

കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

ഈ മാസം ആദ്യം ഞങ്ങൾ സാൽ പോയി, ഒരു അത്ഭുതകരമായ ദ്വീപ്, കൂട്ടത്തില് 10 കേപ് വെർഡെ അഗ്നിപർവ്വത ദ്വീപുകൾ,…

ഡിസംബർ 11, 2019 0

എല്ലാ സാൽ മേൽ ചുറ്റും പോകുന്ന റൈഡ്, കേപ് വെർഡെ ൽ, ആഫ്രിക്ക ലെ

കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

സാൽ ദ്വീപ് കേപ് വെർഡെ രാജ്യം നിർമ്മിക്കാനായി ദ്വീപുകളുടെ ഒന്നാണ്, ആഫ്രിക്ക ലെ, നടുവിലുള്ള…