വിഭാഗം: എന്താണ് ലിത്വാനിയ ൽ ചെയ്യാൻ?

ജൂലൈ 10, 2019 5

കൌനസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി, ലിത്വാനിയ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ

കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

കൌനസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി, a segunda maior cidade da Lituânia com mais ou menos 362 mil habitantes, fica no centro