Nova parceria entre o TurMundial e a TransferWise

Nova parceria entre o TurMundial e a TransferWise

ഒക്ടോബർ 24, 2016 0 കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

O TurMundial está com uma nova parceria, a empresa ത്രംസ്ഫെര്വിസെ.

ത്രംസ്ഫെര്വിസെ: a melhor solução para envio de dinheiro para o exterior

Muita gente aqui já conhece a ത്രംസ്ഫെര്വിസെ, mas para quem não conhece é uma espécie de Uber das transferências internacionais, uma das poucas empresas que hoje facilita a vida de quem quer transferir dinheiro do Brasil para o exterior ou do exterior para o Brasil.

Para vocês terem ideia, antes de fazer essa parceria, já utilizamos muitas vezes a ത്രംസ്ഫെര്വിസെ desde o ano passado. E antes de usar pela primeira vez, fizemos alguns teste de transferência, transferimos exatamente mil reais para a nossa conta na Europa para ver o quanto receberíamos em euros. Depois disso nós fizemos a mesma simulação acima de transferência, pelo Banco do Brasil, pelo Itaú, VTM (Visa Travel Money), Western Union para ver o quanto sairia a mesma quantidade de euros pelos bancos também. Casas de câmbio nem buscamos mais, pois as taxas e o câmbio são sempre mais altos. ഒരു ത്രംസ്ഫെര്വിസെ cobra uma taxa total de somente 2,5%, muito baixa em relação aos outros lugares citados.

Ou seja, para transferir mil reais o ത്രംസ്ഫെര്വിസെ só cobrou R$ 25,00 de taxas e me deu uma cotação de 1 euro = 3,53 യഥാർത്ഥ (mais ou menos 0,08 centavos a mais que a cotação do dia da UOL), um valor MUITO mais baixo do que a cotação dos bancos para transferência direta. É claro que também precisamos contar com a variação do dólar e euro nesses dias, mas mesmo assim eles continuam mais baratos na hora de enviar dinheiro para o exterior. E é bem rápido, 2 ദിവസം.

ദി Transferwise, é 100% legalizado tanto que empresas como a Microsoft investiu milhões de dólares na Start-up e você não paga nada extra, porque ao invés deles enviarem seu dinheiro diretamente para o destinatário (no caso, você mesmo, mas lá do outro lado do mundo), ele só redireciona esse mesmo valor para uma conta que eles tem no país de destino. Aí você recebe dinheiro dessa conta. Logo, seu dinheiro fica no ത്രംസ്ഫെര്വിസെ brasileiro e você recebe uma transferência exatamente do mesmo valor para sua conta no exterior, vindo da conta internacional do ത്രംസ്ഫെര്വിസെ.

No fim, o dinheiro que você transferiu não atravessa fronteiras. Você só recebe ele do ത്രംസ്ഫെര്വിസെ de outro país, com a cotação exata do momento que você transferiu. ദി Transferwise, tem um parceria com o MS Bank e a taxa do IOF já está inclusa nas taxas que você paga usando o serviço, não tendo cobranças extras. Nós também já fizemos várias transferências por ele, garantindo que é uma empresa é confiável na hora de enviar dinheiro para o exterior.

Isso aqui, തീർച്ചയായും, funciona especialmente para quem tem conta em outro país, mas também pode funcionar para alguém que está indo viajar e tem amigos no país de destino – você transfere o dinheiro pelo ത്രംസ്ഫെര്വിസെ e pede para ele sacar pra você. Dá para ver quanto seria a cotação exata de enviar dinheiro para o exterior aqui, já no site do ത്രംസ്ഫെര്വിസെ – e eles também falam o quanto você está economizando usando o sistema deles. Super recomendamos, confiável. taxas baixas e rápido.

നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആസൂത്രണം

ഒരുപാട് നുറുങ്ങുകൾ ശേഷം യാത്ര പോലെ തോന്നുന്നു? ബ്ലോഗ് തുര്മുംദിഅല് നിങ്ങൾ സഞ്ചാര കുറയുമെന്നാണ് കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾ നൽകുന്നു:

ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? പോസ്റ്റ് വലിയ വില വേദഗ്രന്ഥം ഹോട്ടലുകൾ ബുക്കിംഗ്.

ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വീട്, ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ജയം 100 തന്റെ ആദ്യ താമസം യഥാർത്ഥ? ഈ ഇത് വലിയ വില സ്ഥലങ്ങൾ നിരവധി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യുക airbnb.

ആ വലിയ ക്യൂ ഇല്ലാതെ വിവിധ ആകർഷകമായ ടൂറുകൾക്കായി മുൻകൂർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം? വാങ്ങുക തിച്കെത്ബര്

ഒരു കാർ വാടകയ്ക്ക് വേണം? തീർച്ചയായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു Rentcars.com അത് മികച്ച കാറുകൾ വിപണി മൂല്യങ്ങൾ തേടി.

വിദേശത്ത് നിന്ന് / പണം അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യം, ബാങ്ക് കൈമാറ്റം വീടുകളിൽ ആ അസംബന്ധം ചാർജുകൾ കൊടുക്കാതെ അത് ത്രംസ്ഫെര്വിസെ

നീ അവന്റെ ഏറെക്കാലം കാത്തിരുന്ന യാത്രയിൽ നടുവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ് വാടകയ്ക്കെടുക്കുക റിയൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ്, അഥവാ ഇൻഷുറൻസ് പ്രമോ

നീ അവന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയിൽ അവസാനം ആ ആകാശത്ത്-ഉയർന്ന മൊബൈൽ ബില്ലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എന്നിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും, കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ? ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫോൺ ചിപ്പ് വാങ്ങുക: ഒമെഉഛിപ്

ടെന്ഷനും: നാം സേവനങ്ങൾ / ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വില്പനയ്ക്ക് ഡെലിവറി ഒരുക്കുന്നതിനുളള ഉത്തരവാദിത്വം ഊന്നിപ്പറയുകയാണ്, വിതരണക്കാരും മുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു.