ടാഗ്: വിദേശത്ത് ഒരു കാർ വാടകയ്ക്ക്

ഡിസംബർ 28, 2015 0

ദിഗിരിര് അന്താരാഷ്ട്ര അനുമതി (PID) അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

ഇന്ന് വിദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാഹസിക മറ്റൊരു പ്രമാണം വന്നു, അവൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിംഗ് അനുമതി എത്തി…