ടാഗ്: Cerveja

ഏപ്രിൽ 13, 2017 0

മിനിറ്റ് ബാര്സിലോന – ബാഴ്‌സലോണ ബിയർ ഫെസ്റ്റിവൽ

കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

ബാഴ്‌സലോണ മിനിറ്റ് വെബ് സീരീസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ, fomos tomar umas cervejas artesanais na 6ª edição do Barcelona Beer