ടാഗ്: ഗ്രീസ്

സെപ്റ്റംബർ 13, 2017 22

ചക്രങ്ങൾ, രോഡ്സ് ഓഫ് കൊളോസസ് നഗരം, ഒരു 7 പുരാതന അത്ഭുതങ്ങളും

കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂടിരര്സ് പ്രിസ്കില്ലയും ഗൂടിരര്സ്

തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ രോഡ്സ് രോഡ്സ് കേട്ടിരിക്കുന്നു, ഓർക്കുക വരില്ല, ഓർമ്മ വലിക്കുക…