Como solicitar o Certificado Digital para enviar a solicitação da cidadania espanhola?

如何申請數字證書提交西班牙公民身份申請。?

五月, 新 15, 2017 1 由201 克里斯蒂安·古铁雷斯同普里西拉·古铁雷斯

篇文係為嗰啲邊個做西班牙公民身份程序居住緊。, 透過與西班牙語結婚。(a) 或由年長嘅孫仔。 18 生活年。 1 一年合法喺西班牙。.

此步驟是您將執行的最後一個步驟之一。, 透過互聯網發送文檔。, 為此,你只需要擁有西班牙數字證書。.

喺呢度,我哋將逐步討論如何請求此數字證書發送文檔。.

請求由。 site da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 也有一個解釋性視頻。 (西班牙文.) 一步一步發出請求。. 請求數字證書嘅分步視頻連結。.

 1. Solicitar através da internet no site da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre;
 2. 成個過程必須由同一台電腦完成。, 相同嘅瀏覽器。 (瀏覽器。) 同同一用戶。;
 3. 訪問網站後。, 去右邊嘅連結調用。 “奧本加/雷努夫苏數字證書。”, 然後單擊。 “物理角色。”, 在延續單擊中。 “Obtener認證軟件。”
  1. 在頁面上。 “Obtener認證軟件。” o primeiro passo é verificar as configurações do seu computador, 系統只接受瀏覽器嘅使用。 (瀏覽器。) Ie。.
  2. 使用數字證書嘅自動安裝。, 因為手冊要複雜得多。, mas se preferir a instalação manual o 分步視頻說明如何做。;
  3. 安裝後重新啟動電腦。;
  4. 仍然喺同一頁上單擊項目。 “索西迪杜德víA互聯網de su Certificado。” 或在右側餐牌中單擊。 “請求證書。”
 4. 在頁面上。 “請求證書。” 填寫請求嘅字段。;
 5. 發送數據之後,將到達包含代碼嘅電子郵件。, 你將不得不喺一個註冊工作坊,係更方便你。, 睇下乜嘢係護理嘅地方。 在此連結。;
 6. 使用您的NIE同電子郵件中到達嘅代碼一起進入註冊研討會。;
 7. 你將收到一封新電子郵件,說明您可以下載數字證書。, 這是最後一步。;
  1. 請記住,成個過程必須由同一台電腦完成。, 相同嘅瀏覽器。 (瀏覽器。) 同同一用戶。;

準備好而家,您已經有您的數字證書,從。 西班牙公民身份。.

此步驟之前嘅步驟係。:

查看有關有趣主題的帖子,以及有關如何喺西班牙生活嘅提示。:

如果您需要流程嘅任何部分嘅幫助。, 正如我哋上面談到嘅。, 有專家顧問同律師。, 我哋表示 文件西班牙, 係一家西班牙諮詢公司,喺西班牙語國籍嘅流程中幫助你。, 犯罪或犯罪史。, 民事登記處。, 歸化嘅負證書。, 文件合法化。, 海牙講義和斯禾恩翻譯。.

計劃你嘅行程

我想旅行之後, 咁多的提示? 博客 turmundial 為你提供更多提示, 以方便你嘅旅行:

想預訂酒店? 預訂個價高嘅酒店 預訂, 新年.

想預訂公寓, 房子, 船, 甚至樹屋, 仍然贏得 100 真正嘅喺你概第一次逗留? 預訂一切同好多其他座位選項同偉大嘅價錢 Airbnb.

想買各種景點和旅遊的預售票, 沒有那些巨大的隊列? 買 票務欄, 新

想租架車? 毫無疑問, 我們表明 Rentcars.com 她尋求市場上最好的車和價值.

要寄錢或接收國外資金, 唔支付那些荒謬的銀行費用或換辦公室拉 轉移, 新

想喺期待已久嘅旅途中避免麻煩? 同呢啲公司一起購買旅行保險 真正的旅遊保險, 或 促銷保險

想喺你嘅國際旅行結束時避免那些天價移動帳戶? 然而, 我能做到, 接聽電話並使用互聯網? 同呢啲公司購買國際移動芯片: MeuChip

注意: 我們強調提供服務/銷售和交付產品的責任, 來自上述供應商.