Mais um passo! Novo projeto de lei de cidadania para neto(a) de espanhol(a) já está no congresso da Espanha

多走一步。! 孫子嘅新公民費法案。(這) 西班牙文.(這) 已經喺西班牙嘅大會上。

7月, 得克萨斯州 2, 2018 0 由201 克里斯蒂安·古铁雷斯同普里西拉·古铁雷斯

你一直陪伴我哋嚟图尔蒙迪亚尔。, 你應該已經知道。 批准孫子新法律。 (這) 西班牙文.(這) 有權。 西班牙公民身份。, 我哋再次有好消息。, 呢個過程嘅進展喺上周五又邁出了一步。 (29/06/2018), 並且已經喺西班牙國會嘅議程上。.

擬議嘅關於給予西班牙父母喺國外出生嘅後裔西班牙國籍嘅法律。, 由聯合波德莫斯議會小組提出。, 已提交眾議院。.

大約两周前嘅法案。, 喺西班牙嘅塞納達一致通過。, 当我们寫帖子。.

而家佢喺第二步,已經到達西班牙國會。.

根據《國會議事規則》嘅規定。, 尤其係喺文章中。 125, 狀態。:
“法律建議。, 根據憲法。, 參議院考慮。, 將被起訴嘅國會作為噉嘅法律條款。, 唔包括考慮嘅過程。.
司法委員會。, 依照本條嘅規定。 148 該條例的條例。, 喺擬議嘅法律中具有充分嘅立法權限。”

因此。, 更改期間從。 15 (十五。) 會話工作日。, 結束於。 17 今年9月。 (注意最後期限已經延長到一日。 25 九月。, 再次被推遲到一日。 9 de outubro, 新聞喺篇文。), 那天之後,我哋可能有更多嘅消息話畀你邊個關注我哋嘅博客。.

你可以喺呢度查看西班牙國會嘅通訊。.

查看有關有趣主題的帖子,以及有關如何喺西班牙生活嘅提示。:

如果您需要流程嘅任何部分嘅幫助。, 正如我哋上面談到嘅。, 有專家顧問同律師。, 我哋表示 文件西班牙, 係一家西班牙諮詢公司,喺西班牙語國籍嘅流程中幫助你。, 犯罪或犯罪史。, 民事登記處。, 歸化嘅負證書。, 文件合法化。, 海牙講義和斯禾恩翻譯。.

計劃你嘅行程

我想旅行之後, 咁多的提示? 博客 turmundial 為你提供更多提示, 以方便你嘅旅行:

想預訂酒店? 預訂個價高嘅酒店 預訂, 新年.

想預訂公寓, 房子, 船, 甚至樹屋, 仍然贏得 100 真正嘅喺你概第一次逗留? 預訂一切同好多其他座位選項同偉大嘅價錢 Airbnb.

想買各種景點和旅遊的預售票, 沒有那些巨大的隊列? 買 票務欄, 新

想租架車? 毫無疑問, 我們表明 Rentcars.com 她尋求市場上最好的車和價值.

要寄錢或接收國外資金, 唔支付那些荒謬的銀行費用或換辦公室拉 轉移, 新

想喺期待已久嘅旅途中避免麻煩? 同呢啲公司一起購買旅行保險 真正的旅遊保險, 或 促銷保險

想喺你嘅國際旅行結束時避免那些天價移動帳戶? 然而, 我能做到, 接聽電話並使用互聯網? 同呢啲公司購買國際移動芯片: MeuChip

注意: 我們強調提供服務/銷售和交付產品的責任, 來自上述供應商.